โครงการการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างดัชนีและแผนที่สุขภาวะ : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย

ดัชนีสุขภาวะ
ระดับ อปท.ผลการประเมินดัชนีสุขภาวะ