ข้อมูลของ เทศบาลตำบล สันทราย

กรุณากรอกแบบสำรวจให้ครบทั้ง 10 ส่วน
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคในท้องถิ่น
ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านสาธารณสุขชุมชน
ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านการป้องกันภัยยาเสพติด อุบัติเหตุ และสาธารณภัย
ส่วนที่ 5 : ข้อมูลด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
ส่วนที่ 6 : ข้อมูลด้านการศึกษา ภาษา ศาสนา และประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
ส่วนที่ 7 : ข้อมูลด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน
ส่วนที่ 8 : ข้อมูลด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
ส่วนที่ 9 : ข้อมูลด้านการสนับสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
ส่วนที่ 10 : ข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นข้อมูลทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคในท้องถิ่น


ประปาส่วนภูมิภาค
ประปาเทศบาล/อบต
ประปาหมู่บ้าน
ประปาภูเขา
อื่นๆ


ไม่เพียงพอ
เพียงพอ

ข้อมูลด้านสาธารณสุขชุมชนข้อมูลด้านการป้องกันภัยยาเสพติด อุบัติเหตุ และสาธารณภัย

งบประมาณลดและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
งบประมาณวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ
งบประมาณเพื่อรักษาความปลอดภัยท้องถิ่น
ค่าตอบแทนชุดรักษาความปลอดภัย
ติดตั้งกล้องวงจรปิด
อื่นๆ (ระบุ)
ไม่มี
มี

ไม่มี
มี
ไม่มี
มีข้อมูลด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
ข้อมูลด้านการศึกษา ภาษา ศาสนา และประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น


ข้อมูลด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนไม่มีปัญหา (ข้ามไปตอบข้อ 39)
ไม่มีสถานที่ทิ้งขยะ
มีที่ทิ้งขยะแต่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม
ครัวเรือนไม่มีการแยกขยะ
มีต้นทุนในการกำจัดขยะสูง
มีต้นทุนในการขนย้ายสูง
สถานที่ทิ้ง/กำจัดอยู่ไกลมาก
ขาดการกำจัดขยะของเสียอันตราย
อื่นๆ (ระบุ)

ไม่มีการจัดการใดๆ
มีการจัดเก็บขยะโดย อปท.
มีการคัดแยกขยะโดย อปท.
มีการคัดแยกขยะในครัวเรือน
มีการฝังกลบ
อปท. มีเตาเผาขยะ
การทำปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยอินทรีย์
การทำธนาคารขยะ
อื่นๆ (ระบุ)

ไม่มี
มี โดยแบ่งออกเป็น
ขยะทั่วไป
ขยะที่ย่อยสลายได้
ขยะที่ขายได้
ขยะอันตราย

ไม่มีเลย
มีจำนวนน้อยมาก (น้อยกว่า 20%)
มีจำนวนน้อย (20%-49%)
มีเป็นส่วนใหญ่ (50%-79%)
มีจำนวนมาก (80%-100%)

ไม่มีเลย
มีจำนวนน้อยมาก (น้อยกว่า 20%)
มีจำนวนน้อย (20%-49%)
มีเป็นส่วนใหญ่ (50%-79%)
มีจำนวนมาก (80%-100%)ข้อมูลด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารข้อมูลด้านการสนับสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน


ไม่มี
มี โดยมีจำนวน (ผลิตภัณท์)ไม่มี
มี จำนวน (แห่ง)

ไม่มี
มีโดยแบ่งออกเป็น
การส่งเสริมรายได้และอาชีพ
การสนับสนุนให้ทําบัญชีครัวเรือน
การสนับสนุนให้เกิดการออมทรัพย์
การสนับสนุนให้ลดรายจ่าย (เช่น ปลูกผักสวนครัว ผลิตผงซักฟอกใช้เอง)

1

2

3ข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น

ไม่มี
มี โดยแบ่งออกเป็น
ระดับนานาชาติ (มรดกโลก)
แห่ง

ระดับชาติ (อุทยานประวัติศาสตร์/อุทยานแห่งชาติ)
แห่ง

ระดับจังหวัด (ดูแลโดยหน่วยงานในระดับจังหวัด)
แห่ง

ระดับท้องถิ่น (ดูแลโดย อปท.)
แห่ง

ไม่มี
มี โดยแบ่งออกเป็น
ระดับนานาชาติ (มรดกโลก)
แห่ง

ระดับชาติ (อุทยานประวัติศาสตร์/อุทยานแห่งชาติ)
แห่ง

ระดับจังหวัด (ดูแลโดยหน่วยงานในระดับจังหวัด)
แห่ง

ระดับท้องถิ่น (ดูแลโดย อปท.)
แห่ง

ไม่มี
มี โดยแบ่งออกเป็น
ถนนคนเดิน
งานเทศกาล (ระบุ)
งานประเพณี (ระบุ)
อื่นๆ (ระบุ)

ไม่มี
มี โดยแบ่งออกเป็น
งบประมาณซ่อมบํารุงถนน ทางเดิน ทางเท้าเป็นประจํา
งบประมาณซ่อมบํารุงป้ายอธิบาย/เอกสารให้ความรู้และความเป็นมา

ไม่มี
มี โดยแบ่งออกเป็น
กลุ่มผู้ผลิตของที่ระลึก/หัตถกรรม
กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
กลุ่มโฮมสเตย์/ท่องเที่ยวเกษตรนิเวศน์
กลุ่มวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เช่น การฟ้อนรํา เป็นต้น
อื่นๆ (ระบุ)
อื่นๆ (ระบุ)

ไม่มี
มี โดยแบ่งออกเป็น
มีการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
มีโครงการพัฒนาศิลปกรรมท้องถิ่น
มีเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของท้องถิ่น
มีกิจกรรมถ่ายทอดวัฒนธรรมและท้องถิ่นให้เยาวชน
มีการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์/ VDOเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวท้องถิ่น
มีโครงการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์/ ดูแลแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น

ไม่มี
มี โดยแบ่งออกเป็น
มีงบประมาณด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สัดส่วนร้อยละ
ต่องบประมาณทั้งหมด
มีงบประมาณด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สัดส่วนร้อยละ
ต่องบประมาณทั้งหมด
มีงบประมาณด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สัดส่วนร้อยละ
ต่องบประมาณทั้งหมด
มีงบประมาณด้านการท่องเที่ยวเพื่อการจัดกิจกรรมอีเว้นท์ สัดส่วนร้อยละ
ต่องบประมาณทั้งหมด
มีงบประมาณด้านการพัฒนาและดูแลแหล่งท่องเที่ยว สัดส่วนร้อยละ
ต่องบประมาณทั้งหมด
มีงบประมาณด้านการส่งเสริม ตลาด/ โฆษณาการท่องเที่ยว สัดส่วนร้อยละ
ต่องบประมาณทั้งหมด

ไม่มี
มี โดยมีจำนวน โดยแยกเป็นโครงการด้าน

การพัฒนาและดูแลรักษาสถานที่ท่องเที่ยว
โครงการ

การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว (จำนวนโครงการ)
โครงการ

การส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว (จำนวนโครงการ)
โครงการ


เพิ่มขึ้น
ลดลง
คงที่

ไม่มี
มี โดยแบ่งออกเป็น
โรงแรม
จำนวน (แห่ง)
มีห้องพักทั้งหมด (ห้อง)
มีรายได้ประมาณ (บาท/ปี)

เกสต์เฮ้าส์
จำนวน (แห่ง)
มีห้องพักทั้งหมด (ห้อง)
มีรายได้ประมาณ (บาท/ปี)

โฮมสเตย์
จำนวน (แห่ง)
มีห้องพักทั้งหมด (ห้อง)
มีรายได้ประมาณ (บาท/ปี)

อื่นๆ (ระบุ)
จำนวน (แห่ง)
มีห้องพักทั้งหมด (ห้อง)
มีรายได้ประมาณ (บาท/ปี)

อื่นๆ (ระบุ)
จำนวน (แห่ง)
มีห้องพักทั้งหมด (ห้อง)
มีรายได้ประมาณ (บาท/ปี)