ดัชนีชี้วัด แต่ละหมวดหมู่

ข้อมูลอัพเดทล่าสุดเมื่อ 2018-04-04 15:22:47ดัชนีสุขภาวะรวม

การจัดการสาธารณูปโภคในท้องถิ่น

การจัดการสาธารณสุขชุมชน

การป้องกันภัยยาเสพติด อุบัติเหตุ และสาธารณภัย

การดูแลสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ในท้องถิ่น

การจัดการศึกษา ภาษา ศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม

การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ

การดูแลสิ่งแวดล้อมชุมชน

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ

การสนับสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

การจัดการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น