หน้าเช็คข้อมูล

ข้อมูลที่กรอกเข้ามาทั้งหมด 142 แห่ง

เลขที่ ประเภท รายชื่อ อำเภอ
1เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล แม่จันแม่จัน
2เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล จันจว้าแม่จัน
3เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล สายน้ำคำแม่จัน
4อบต. ขนาดใหญ่อบต. ป่าตึงแม่จัน
5เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล สันทรายเมืองเชียงราย
6เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล สันทรายแม่จัน
7เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล แม่คำแม่จัน
8อบต. ขนาดกลางอบต. แม่กรณ์เมืองเชียงราย
9เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล บ้านดู่เมืองเชียงราย
10อบต. ขนาดเล็กอบต. ริมกกเมืองเชียงราย
11อบต. ขนาดกลางอบต. โชคชัยดอยหลวง
12เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล ดอยฮางเมืองเชียงราย
13อบต. ขนาดกลางอบต. ศรีดอนไชยเทิง
14เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล แม่ยาวเมืองเชียงราย
15เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล ดอยลานเมืองเชียงราย
16อบต. ขนาดกลางอบต. แม่ข้าวต้มเมืองเชียงราย
17อบต. ขนาดกลางอบต. ห้วยชมภูเมืองเชียงราย
18เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล นางแลเมืองเชียงราย
19อบต. ขนาดกลางอบต. ปงน้อยดอยหลวง
20เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล ยางฮอมขุนตาล
21อบต. ขนาดกลางอบต. บัวสลีแม่ลาว
22อบต. ขนาดกลางอบต. ป่าสักเชียงแสน
23เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล เวียงเชียงแสน
24เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล โยนกเชียงแสน
25เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล ห้วยซ้อเชียงของ
26เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล ศรีดอนชัยเชียงของ
27เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล เวียงเชียงของเชียงของ
28เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล หงาวเทิง
29เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล บ้านปล้องเทิง
30อบต. ขนาดกลางอบต. ปล้องเทิง
31อบต. ขนาดกลางอบต. ทุ่งก่อเวียงเชียงรุ้ง
32อบต. ขนาดกลางอบต. ป่าซางเวียงเชียงรุ้ง
33อบต. ขนาดกลางอบต. ดงมหาวันเวียงเชียงรุ้ง
34เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล ป่าแงะป่าแดด
35เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล ป่าแดดป่าแดด
36เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล โรงช้างป่าแดด
37เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล เม็งรายพญาเม็งราย
38เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล ไม้ยาพญาเม็งราย
39อบต. ขนาดกลางอบต. แม่ต๋ำพญาเม็งราย
40อบต. ขนาดกลางอบต. ธารทองพาน
41อบต. ขนาดกลางอบต. ม่วงคำพาน
42อบต. ขนาดกลางอบต. ป่าหุ่งพาน
43อบต. ขนาดกลางอบต. สันกลางพาน
44อบต. ขนาดกลางอบต. แม่อ้อพาน
45อบต. ขนาดใหญ่อบต. เมืองพานพาน
46อบต. ขนาดกลางอบต. เจริญเมืองพาน
47อบต. ขนาดกลางอบต. เวียงห้าวพาน
48เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล สันมะเค็ดพาน
49อบต. ขนาดกลางอบต. หัวง้มพาน
50อบต. ขนาดกลางอบต. เทอดไทยแม่ฟ้าหลวง
51อบต. ขนาดกลางอบต. แม่สลองในแม่ฟ้าหลวง
52อบต. ขนาดกลางอบต. แม่สลองนอกแม่ฟ้าหลวง
53เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล ท่าข้ามเวียงแก่น
54เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล หล่ายงาวเวียงแก่น
55อบต. ขนาดกลางอบต. ปอเวียงแก่น
56เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล เจดีย์หลวงแม่สรวย
57อบต. ขนาดกลางอบต. ศรีถ้อยแม่สรวย
58อบต. ขนาดกลางอบต. แม่พริกแม่สรวย
59อบต. ขนาดกลางอบต. เจดีย์หลวงแม่สรวย
60อบต. ขนาดกลางอบต. ป่าแดดแม่สรวย
61เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล เวียงสรวยแม่สรวย
62อบต. ขนาดกลางอบต. วาวีแม่สรวย
63เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล สิริเวียงชัยเวียงชัย
64เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล เวียงเหนือเวียงชัย
65เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล เวียงชัยเวียงชัย
66เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล ดอนศิลาเวียงชัย
67เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล เวียงกาหลงเวียงป่าเป้า
68อบต. ขนาดกลางอบต. เวียงเวียงป่าเป้า
69อบต. ขนาดกลางอบต. แม่เจดีย์ใหม่เวียงป่าเป้า
70อบต. ขนาดกลางอบต. สันสลีเวียงป่าเป้า
71เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล ป่าก่อดำแม่ลาว
72อบต. ขนาดกลางอบต. ดอยงามพาน
73อบต. ขนาดกลางอบต. ศรีเมืองชุมแม่สาย
74เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล แม่สายมิตรภาพแม่สาย
75เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล แม่สายแม่สาย
76เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล ห้วยไคร้แม่สาย
77เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล ป่าซางแม่จัน
78อบต. ขนาดกลางอบต. แม่ลอยเทิง
79เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล แม่สรวยแม่สรวย
80เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล บ้านแซวเชียงแสน
81เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล เชียงเคี่ยนเทิง
82อบต. ขนาดกลางอบต. แม่จันแม่จัน
83อบต. ขนาดกลางอบต. โป่งแพร่แม่ลาว
84เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล ครึ่งเชียงของ
85เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล ม่วงยายเวียงแก่น
86เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล ท่าสุดเมืองเชียงราย
87อบต. ขนาดกลางอบต. เกาะช้างแม่สาย
88อบต. ขนาดกลางอบต. หนองแรดเทิง
89เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล ศรีโพธิ์เงินป่าแดด
90เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล เมืองชุมเวียงชัย
91อบต. ขนาดกลางอบต. ศรีดอนมูลเชียงแสน
92เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล สันมะค่าป่าแดด
93เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล ดงมะดะแม่ลาว
94อบต. ขนาดกลางอบต. รอบเวียงเมืองเชียงราย
95อบต. ขนาดใหญ่อบต. ท่าก๊อแม่สรวย
96อบต. ขนาดกลางอบต. ต้าขุนตาล
97เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล เมืองพานพาน
98เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล ป่างิ้วเวียงป่าเป้า
99เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล บ้านต้าขุนตาล
100อบต. ขนาดกลางอบต. ตับเต่าเทิง
101อบต. ขนาดกลางอบต. แม่เย็นพาน
102เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล ป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงราย
103เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล ท่าสายเมืองเชียงราย
104เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล ห้วยสักเมืองเชียงราย
105เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล บุญเรืองเชียงของ
106เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล เวียงเชียงของ
107เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล สถานเชียงของ
108เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล งิ้วเทิง
109เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล สันทรายงามเทิง
110เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล เวียงเทิงเทิง
111เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล ท่าข้าวเปลือกแม่จัน
112เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล แม่ไร่แม่จัน
113เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล เวียงเชียงแสนเชียงแสน
114เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล แม่เงินเชียงแสน
115เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล เวียงพางคำแม่สาย
116เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล แม่ขะจานเวียงป่าเป้า
117เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล เวียงป่าเป้าเวียงป่าเป้า
118เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล พญาเม็งรายพญาเม็งราย
119เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล ป่าตาลขุนตาล
120เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล แม่ลาวแม่ลาว
121เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล บ้านเหล่าเวียงเชียงรุ้ง
122อบต. ผางามเวียงชัย
123อบต. ริมโขงเชียงของ
124อบต. ขนาดใหญ่อบต. เวียงเทิง
125อบต. ขนาดกลางอบต. ทรายขาวพาน
126อบต. ขนาดกลางอบต. ทานตะวันพาน
127อบต. ขนาดกลางอบต. สันติสุขพาน
128อบต. จอมสวรรค์แม่จัน
129อบต. ศรีค้ำแม่จัน
130อบต. ขนาดเล็กอบต. สันทรายแม่จัน
131อบต. โป่งงามแม่สาย
132อบต. โป่งผาแม่สาย
133อบต. บ้านด้ายแม่สาย
134อบต. ขนาดกลางอบต. ห้วยไคร้แม่สาย
135อบต. ขนาดกลางอบต. บ้านโป่งเวียงป่าเป้า
136อบต. แม่เจดีย์เวียงป่าเป้า
137อบต. ขนาดกลางอบต. ตาดควันพญาเม็งราย
138อบต. แม่เปาพญาเม็งราย
139อบต. ขนาดกลางอบต. แม่ฟ้าหลวงแม่ฟ้าหลวง
140อบต. ขนาดเล็กอบต. จอมหมอกแก้วแม่ลาว
141อบต. ป่าก่อดำแม่ลาว
142อบต. หนองป่าก่อดอยหลวง
จำแนกรายอำเภอ
ชื่ออำเภอ จำนวน
ขุนตาล4
ดอยหลวง3
ป่าแดด5
พญาเม็งราย6
พาน16
เชียงของ8
เชียงแสน7
เทิง12
เมืองเชียงราย15
เวียงชัย6
เวียงป่าเป้า9
เวียงเชียงรุ้ง4
เวียงแก่น4
แม่จัน13
แม่ฟ้าหลวง4
แม่ลาว7
แม่สรวย9
แม่สาย10
จำแนกตามประเภทของ อปท.
ประเภทของ อปท. จำนวน
อบต.70
เทศบาล72
จำแนกตามขนาดของ อปท.
ขนาดของ อปท. จำนวน
11
อบต. ขนาดกลาง52
อบต. ขนาดเล็ก3
อบต. ขนาดใหญ่4
เทศบาลตำบล72