ดัชนีชี้วัด

ข้อมูลอัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 04/04/2018 15:22:47
อบต. จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ประชากร : 0 คน
ครัวเรือน : 0 หลัง
พื้นที่ : 0 ตร.กม.
รายได้ : 0 บาท
รายจ่าย : 0 บาท
อันดับ : -

ดัชนีชี้วัด (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) ค่าคะแนน ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ลำดับ เกินค่าเฉลี่ย
1. การจัดการสาธารณูปโภคในท้องถิ่น - 7.96 10.00 3.32 ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ข้อมูลไม่สมบูรณ์
2. การจัดการสาธารณสุขชุมชน - 4.44 5.59 2.55 ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ข้อมูลไม่สมบูรณ์
3. การป้องกันภัยยาเสพติด อุบัติเหตุ และสาธารณภัย - 6.33 8.31 3.72 ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ข้อมูลไม่สมบูรณ์
4. การดูแลสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ในท้องถิ่น - 6.08 9.41 1.79 ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ข้อมูลไม่สมบูรณ์
5. การจัดการศึกษา ภาษา ศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม - 3.61 6.57 1.76 ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ข้อมูลไม่สมบูรณ์
6. การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ - 8.14 9.70 6.07 ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ข้อมูลไม่สมบูรณ์
7. การดูแลสิ่งแวดล้อมชุมชน - 5.87 10.00 1.00 ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ข้อมูลไม่สมบูรณ์
8. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ - 4.53 7.38 1.86 ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ข้อมูลไม่สมบูรณ์
9. การสนับสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน - 3.16 5.18 2.27 ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ข้อมูลไม่สมบูรณ์
10. การจัดการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น - 3.88 6.56 1.00 ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ข้อมูลไม่สมบูรณ์
ดัชนีสุขภาวะรวม-5.576.574.54ข้อมูลไม่สมบุรณ์ข้อมูลไม่สมบุรณ์
ตัวชี้วัด คะแนน ลำดับที่ ค่าเฉลี่ย เกินค่าเฉลี่ย
การจัดการสาธารณูปโภคในท้องถิ่นข้อมูลไม่สมบูรณ์ข้อมูลไม่สมบูรณ์ค่าเฉลี่ยเกินค่าเฉลี่ย
    1.1 ร้อยละของถนนลาดยาง/คอนกรีตต่อถนนทั้งหมดที่ อปท. รับผิดชอบไม่กรอก-7.06-
    1.2 ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้เพียงพอไม่กรอก-8.25-
    1.3 ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปีไม่กรอก-8.58-
การจัดการสาธารณสุขชุมชนข้อมูลไม่สมบูรณ์ข้อมูลไม่สมบูรณ์ค่าเฉลี่ยเกินค่าเฉลี่ย
    2.1 อัตราผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อต่อจำนวนประชากรทั้งหมดไม่กรอก-8.82-
    2.2 อัตราผู้ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อที่สำคัญต่อจำนวนประชากรทั้งหมดไม่กรอก-7.91-
    2.3 จำนวนกลุ่มแพทย์ทางเลือกที่ อปท. สนับสนุนไม่กรอก-2.27-
    2.4 อัตรากำลังของการให้บริการด้านสาธารณสุขภายของ อปท.ไม่กรอก-9.44-
    2.5 งบประมาณรายจ่ายงานด้านสาธารณสุขของ อปท. ต่อหัวประชากรไม่กรอก-1.55-
    2.6 งบประมาณรายจ่ายงานด้านสาธารณสุขที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอกต่อหัวประชากรไม่กรอก-2.13-
    2.7 งบประมาณรายจ่ายที่สนับสนุนแพทย์ทางเลือกต่อหัวประชากรไม่กรอก-1.48-
    2.8 สัดสวนงบประมาณเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมสำหรับการสร้างเสริมสุขภาพในท้องถิ่นต่อหัวประชากรไม่กรอก-2.53-
การป้องกันภัยยาเสพติด อุบัติเหตุ และสาธารณภัยข้อมูลไม่สมบูรณ์ข้อมูลไม่สมบูรณ์ค่าเฉลี่ยเกินค่าเฉลี่ย
    3.1 สัดส่วนจำนวนคดียาเสพติดต่อจำนวนประชากรไม่กรอก-9.58-
    3.2 สัดส่วนจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อจำนวนประชากรไม่กรอก-9.03-
    3.3 อัตรากำลังของงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนไม่กรอก-9.16-
    3.4 บริการการแพทย์ฉุกเฉินไม่กรอก-6.16-
    3.5 แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากและ/ดินโคลนถล่มไม่กรอก-7.96-
    3.6 วิทยุสื่อสารเพื่อเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและ/ดินโคลนถล่มไม่กรอก-9.31-
    3.7 สัดส่วนงบประมาณสำหรับรณรงค์และป้องกันภัยยาเสพติดให้โทษภายในชุมชนต่องบประมาณทั้งหมดของ อปท.ไม่กรอก-1.47-
    3.8 สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายงานด้านความปลอดภัยต่อหัวประชากรไม่กรอก-1.66-
    3.9 สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อหัวประชากรไม่กรอก-1.72-
การดูแลสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ในท้องถิ่นข้อมูลไม่สมบูรณ์ข้อมูลไม่สมบูรณ์ค่าเฉลี่ยเกินค่าเฉลี่ย
    4.1 อัตรากำลังของงานด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ภายในชุมชนไม่กรอก-7.93-
    4.2 สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายงานด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ต่อหัวประชากรไม่กรอก-4.02-
การจัดการศึกษา ภาษา ศาสนา และประเพณีวัฒนธรรมข้อมูลไม่สมบูรณ์ข้อมูลไม่สมบูรณ์ค่าเฉลี่ยเกินค่าเฉลี่ย
    5.1 อัตรากำลังของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่กรอก-7.46-
    5.2 งบประมาณรายจ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อหัวเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่กรอก-2.96-
    5.3 จำนวนกิจกรรมของกลุ่ม/องค์กรของเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน ไม่กรอก-3.22-
    5.4 จำนวนครั้งการจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น ไม่กรอก-3.27-
    5.5 งบประมาณรายจ่ายด้านประเพณีวัฒนธรรมต่อหัวประชากรไม่กรอก-2.21-
    5.6 งบประมาณรายจ่ายงานด้านการศึกษาต่อหัวประชากรไม่กรอก-2.38-
การดูแลทรัพยากรธรรมชาติข้อมูลไม่สมบูรณ์ข้อมูลไม่สมบูรณ์ค่าเฉลี่ยเกินค่าเฉลี่ย
    6.1 จำนวนครั้งในการเกิดไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบของ อปท.ไม่กรอก-8.74-
    6.2 สัดส่วนพื้นที่ที่เกิดไฟป่าต่อพื้นที่ที่ อปท. รับผิดชอบทั้งหมดไม่กรอก-9.55-
    6.3 สัดส่วนงบประมาณที่ใช้ดับไฟป่าต่อพื้นที่การเกิดไฟป่าไม่กรอก-9.67-
    6.4 อัตรากำลังของการดูแลเรื่องไฟป่าและ/การเผาในที่โล่งไม่กรอก-9.69-
    6.5 สัดส่วนงบประมาณที่ใช้จัดการไฟป่าและ/การเผาในที่โล่ง ต่องบประมาณทั้งหมดของ อปท.ไม่กรอก-3.26-
การดูแลสิ่งแวดล้อมชุมชนข้อมูลไม่สมบูรณ์ข้อมูลไม่สมบูรณ์ค่าเฉลี่ยเกินค่าเฉลี่ย
    7.1 จำนวนครัวเรือนที่มีการการคัดแยกขยะไม่กรอก-6.46-
    7.2 จำนวนครัวเรือนที่มีการใช้เสวียนในการจัดเก็บขยะอินทรีย์ไม่กรอก-5.25-
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการข้อมูลไม่สมบูรณ์ข้อมูลไม่สมบูรณ์ค่าเฉลี่ยเกินค่าเฉลี่ย
    8.1 สัดส่วนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งต่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในท้องถิ่นทั้งหมดไม่กรอก-5.85-
    8.2 สัดส่วนครัวเรือนที่เข้าร่วมร่างแผนชุมชนต่อครัวเรือนทั้งหมดไม่กรอก-5.96-
    8.3 สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายของโครงการและ/กิจกรรมที่มาจากแผนชุมชนต่องบประมาณรายจ่ายทั้งหมดของ อปท.ไม่กรอก-2.19-
การสนับสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนข้อมูลไม่สมบูรณ์ข้อมูลไม่สมบูรณ์ค่าเฉลี่ยเกินค่าเฉลี่ย
    9.1 รายได้ที่จัดเก็บเองทั้งหมดต่อครัวเรือนไม่กรอก-1.67-
    9.2 รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อครัวเรือนไม่กรอก-1.29-
    9.3 การสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพไปแสดงสินค้านอกท้องถิ่น ไม่กรอก-2.07-
    9.4 การสนับสนุนให้มีช่องทางการจัดจำหน่วยผลิตภัณฑ์ชุมชน ไม่กรอก-1.00-
    9.5 จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ไม่กรอก-6.20-
    9.6 จำนวนแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพเกษตรที่สนับสนุนโดย อปท. ไม่กรอก-2.36-
    9.7 งบประมาณรายจ่ายที่สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรต่อครัวเรือน ไม่กรอก-2.09-
    9.8 งบประมาณรายจ่ายที่สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรที่ได้รับจากภายนอกต่อครัวเรือน ไม่กรอก-1.26-
    9.9 สัดส่วนครัวเรือนที่มีรายได้ตกเกณฑ์ของ จปฐ. ไม่กรอก-9.68-
การจัดการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นข้อมูลไม่สมบูรณ์ข้อมูลไม่สมบูรณ์ค่าเฉลี่ยเกินค่าเฉลี่ย
    10.1 จำนวนสิ่งดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยวระดับจังหวัดขึ้นไปทั้งในท้องถิ่นและ/พื้นที่ใกล้เคียงไม่กรอก-2.53-
    10.2 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นไม่กรอก-4.33-
    10.3 การมีกลุ่มสนับสนุนการท่องเที่ยวในท้องถิ่นไม่กรอก-3.76-
    10.4 การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของ อปท.ไม่กรอก-4.50-
    10.5 จำนวนโครงการและ/กิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไม่กรอก-2.02-
    10.6 การจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวไม่กรอก-6.03-
    10.7 สัดส่วนงบประมาณเพื่อการจัดการ/พัฒนาการท่องเที่ยวต่องบประมาณทั้งหมดของ อปท.ไม่กรอก-1.60-
    10.8 แนวโน้มผู้มาเยี่ยมเยือนท้องถิ่น ไม่กรอก-7.24-
มี โดยแบ่งออกเป็น