แผนที่สุขภาวะ

ด้าน 1 : การจัดการสาธารณูปโภคในท้องถิ่น
ด้าน 2 : การจัดการสาธารณสุขชุมชน
ด้าน 3 : การป้องกันภัยยาเสพติด อุบัติเหตุ และสาธารณภัย
ด้าน 4 : การดูแลสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ในท้องถิ่น
ด้าน 5 : การจัดการศึกษา ภาษา ศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม
ด้าน 6 : การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
ด้าน 7 : การดูแลสิ่งแวดล้อมชุมชน
ด้าน 8 : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ด้าน 9 : การสนับสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
ด้าน 10 : การจัดการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นข้อมูลไม่สมบูรณ์
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
สูงกว่าค่าเฉลี่ย